مطالعه‏ی آزمایشگاهی ستون لاغر بتن آرمه‏ی مسلح به میلگرد‏های مقاومت بالا و مقاومت معمولی تقویت شده با کامپوزیت CFRP

نویسنده : مسعود نوروزعلیایی1، داود مستوفی نژاد2

مطالعه‏ی آزمایشگاهی ستون لاغر بتن آرمه‏ی مسلح به میلگرد‏های مقاومت بالا و مقاومت معمولی تقویت شده با کامپوزیت CFRP