بررسی اثر الیاف فولادی بر صلبیت خمشی ستون لاغر بتنی با روش المان محدود

نویسنده : حبیب اکبرزاده بنگر1 ، محمد اسدی کیادهی*2، نسترن عباسی3

بررسی اثر الیاف فولادی بر صلبیت خمشی ستون لاغر بتنی با روش المان محدود